Esperanto en Afriko

Praktikaj farendaĵoj dum la jaro 2016

 

1. Redakto kaj aperigo de la bulteno “Esperanto en Afriko“ bite kaj paperforme en la kvanto de kvar numeroj jare.

2. Flego kaj ĝisdatigo de informoj en la komisiona retpaĝaro: ww.esperanto-afriko.org kaj en la fejsbuka paĝo.

3. Pretigo de diversaj varbiloj kaj informiloj.

4. Reklami Esperanton dum la universitataj foiroj kaj en la sociaj retejoj.

5. Instigo al organizado kaj raportado pri lingvaj kursoj ĉeesta, perkoresponda.

6. Okazigo de la 3-a Afrika AMO-seminario.

7. Serĉo de kontrollegantoj por verkoj de Afrikanoj.

8. Stimuladi kaj konkrete puŝi afrikanojn kandidatiĝi por la programo Ni semas“ de UEA.

9. Instigo al kreo de TEJO- kaj ILEI-sekcioj kaj virinaj grupoj en la kontinento.

10. Varbi rimedon por elpreso de la lernolibro de esperantisto Emmanuel Rafiki.

11. Helpi en la fortigado de LA, subteno al Tanzanio kaj Kenjo rganiziĝi en landaj asocioj.

12. Prelegoj kaj partopreno de la komisionanoj en konferencoj kaj kongresoj de landaj asocioj de UEA en la kontinento.

13. Partopreno de 3 afrikanoj al la 101-a UK en Nitro por prizorgo de a afrika budo kaj kunveno dumkongrese

14. Disdono de jaraj subvencioj al aktivaj landaj asocioj kaj kluboj.

15. Provizi petintojn per studmaterialoj.

16. Kunprepari kun tanzaniaj aktivuloj la 6-an AKE, kiu okazos inter 4-a kaj 31-a de decembro 2016 en Bunda, Tanzanio.

17. Serĉi kandidatan landon por la 7-a AKE .

18. Realigi kampanjon por la partoprenigo de afrikaj esperantistoj al a kongreso en Tanzanio.

Praktikaj farendaĵoj dum 2015


- Perfektigaj kursoj (Burundo, Kenjo, Benino, Niĝerlando kaj Togolando 
 
- Partopreno de afrikanoj al UK 
 
- Preparo de AKE-6 (2016) kaj de IJK (2017) (dokumentado, reklamo, informiloj, ktp.)
 
- Plibonigo de la komisiona retejo 
 
- Redaktado de la revuo Esperanto en Afriko 
 
- Sendo de papera versio de la bulteno al eblaj mecenatoj 

- Varbado de mono por Afrika Fondaĵo 
 
- Informado [elspezoj pro produktado de informiloj en plej malsamaj okazoj dum la jaro]
 
- Instruado [elspezoj pro fotokopiado kaj sendado de lernolibretoj]
 
- Subvencioj al la landaj asocioj

- Abonoj al Juna Amiko 

Pratikaj faroj de AK dum 2014

- Produktado de flugfolioj/ informiloj (france, angle kaj Svahile) en plej malsamaj okazoj dum la jaro
- Informado pri Esperanto en la universitato de Lome, okaze de la kultura foiro [Adjévi]
- Informado pri Esperanto en du universitatoj en Kaburbo, Sud-Afriko [Emile]
- Informado pri Esperanto en la universitatoj de Bujumbura kaj Kiremba [Jérémie]
- Kunlaboro kun Anita Dagmarsdotter (Svedo) por starigo de afrika retpaĝaro en retejo de sveda E-grupo. [Adjévi]

- Seminario pri Ativula Maturigo (SPAMO) en Afriko. (dato, loko kaj temo decidotaj kune kun UEA)
- Perfektiga kurso 2014 en Kaburbo/Durbano (Suda Afriko) [Emile]
- Sendo de esperanto-instruisto al Kenjo/ Ruando/Ugando/Tanzanio/Senegalo
- Sendo de instrumaterialoj kaj lernolibroj [AO]
- Perkorespondaj kursoj [AO]

- Kunligo de landaj asocioj, sekcioj kaj lokaj kluboj
- Subvenciado de landaj asocioj por ebligi ilian agadon
- Afrika Kongreso en 2017 (alvoko por kandidatiĝo) [Adjévi]
- Eldonado de la bulteno “Esperanto en Afriko“ [Jean]
- Prizorgado de la retejo pri la Afrika Agado de UEA [Jean]
- Varbado de mono por Afrika Fondaĵo [ĉiuj komisionanoj]
- Kompostado kaj eldon(ig)o de periodaĵo de DKEA (DR Kongolando) [AO/Adjévi]
- Membrecoj, abonoj
- Plifortigo de junularaj organizoj en Afriko
- Produktado de E-filmoj kaj muzikoj
- Varbado de novaj komisionaj
- Diskonigo kaj aplikado de la rezolucio de la 5-a AKE
- Repago de retkostoj al komisionanoj

Praktikaj faroj dum 2013

- Perfektiga kurso en la universitato de Lome (Togolando) 

- Afrika Kongreso de Esperanto

- Seminario de Paola Giommoni en Lomeo 

- ILEI-Seminario en 2013 en Kaburbo/Durbano (Suda Afriko) 

- Plibonigo de la komisiona retejo 

- Redaktado de la revuo Esperanto en Afriko  

- Varbado de mono por Afrika Fondaĵo  

- seminario en Benino 

- Informado 

- Instruado 

- Jaraj subvencioj al la landaj asocioj 

- Membrigoj, abonoj k.s.