Esperanto en Afriko

KOTONA GAZETO 2014-01-04          lasta numero 10

Sukcesa eventoplena kongreso


Sabate la 4an de januaro post la tagmanĝo finiĝis oficiale la kvina Afrika Kongreso de Esperanto.

Aliĝis al la kongreso 41 personoj el 13 landoj. Partoprenis ĝin 32 personoj el 11 landoj.

Okazis dume 18 prelegoj.

Okazis unuhora skajpkunveno sufiĉe bonkvalita kun Germanio, Novjara Renkontiĝo, kun sono kaj bildo, kaj kelkaj interrompoj.

Okazis danco je 31a de decembro kaj nacia vespero kun du muzikgrupoj vendrede la 3an de januaro.

La kongresanoj akceptis rezolucion. Ĝi aperas ĉi sube.

La vic-urbestro de Kotonuo partoprenis la solenan ferman ceremonion kaj faris paroladon. Ĝi aperas ĉi sube.

Sukcesa estis la kongreso pro la alveno de multaj partoprenantoj el plej diversaj landoj : Sud-Afriko, Burundo, Kamerunio, Benino,  Togolando,  Nigherlando, Ebura Bordo, Senegalo, Svedio, Svislando, Haitio, do el 3 kontinentoj.

Sukcesa estis la kongreso pro la fakto, ke la Kongresa Organiza Komitato (KOKo) bonege laboris dum la tuta jaro kaj insensigis sian laboron dum decembro.

Sukcesa estis la kongreso pro la fakto, ke diversaj kongresanoj proponis programerojn, faris valorajn sugestojn, kontribuis, helpis, en frateca etoso.

Sukcesa estis la kongreso pro la bona laboro de chiuj kongresanoj en la verkado de la kongresa rezolucio.

Sukcesa estis la kongreso pro la fruktodonaj laborkunsidoj de la Afrika Komisiono, kies membroj povis unuan fojon fizike konatighi kaj interparoli.

Sukcesa estis la kongreso pro la alta nivelo de la kultura vespero, dum kiu prezentis sin du muzik- kaj dancgrupoj ; la kongresanoj vigle dancis laŭ afrikecaj ritmoj.

Sukcesa estis la kongreso pro okazigo de sesio de Internaciaj movadaj ekzamenoj de ILEI.


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Parolado de Sinjoro Augustin Houessinon, vicurbestro de Kotonuo

(tradukis el la franca al Eo Mir)


Sinjoro Prezidanto de la Organiza Komitato kaj de la Asocio « Scio Sen Bariloj »

Sinjorino Prezidantino de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Sinjoro Kunordiganto de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto Asocio

Sinjoro Prezidanto de la Asocio de Beninaj Esperantistoj

Altestimataj Gesinjoroj,

Karaj Gekongresanoj,

Jam ses tagoj pasis ekde nia renkontiĝo lunde la 30an de decembro 2013 en hotelo Pac-Haveno, kie ni efektivigis la komencon de la laboro de la kvina Afrika Kongreso de Esperanto, ses tagoj dum kiuj vi aŭskultis prelegojn kaj partoprenis debatojn en la Kulturcentro JoCa, kie ni ĵus nun sidas, ses tagoj, dum kiuj tiuj, kiuj ne konis unu la alian povis konatiĝi, kaj kiuj jam konis unu la alian povis fortigi siajn ligojn, ses tagoj, dum kiuj vi diskutis pri la kongresa temo kaj informis unu la alian pri viaj spertoj.

Via restado en Benino ebligis al vi malkovri ne nur la grandan urbon Kotonuo, sed ankaŭ nian politikan ĉefurbon Porto Novo, kie okazis en 2008 la unua internacia konferenco, tiu de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj ; estis la unua granda internacia evento de via movado sur afrika grundo. Alia ekskurso gvidis vin al Ganvié, alia al Ouidah. Temas pri eta parto de la abundo da kulturaj valoraĵoj troveblaj en Benino. Pro tio vi devas reveni al nia lando por malkovri la ceterajn kulturajn lokojn.

Vi uzis la internacian lingvon Esperanto en viaj aktivecoj, vi konas tiun komunikadsituacion. Estas dezirinde, ke la internaciaj establoj interesiĝu pri tiu lingvo, kies uzo ebligus enorman ŝparadon ĉe tiuj institucioj, kie la tradukado kaj interpretado peze aperas en la buĝetoj.

Dum viaj kongresaj laboroj, vi inter aliaj agadoj faris jenajn decidojn :

·         Peti al Universala Esperanto Asocio, ke ĝi planu okazigon de Universala Kongreso en Afriko.

·         Pli aktivi por diskonigi Esperanton en Afriko

·         Klopodi, ke tiaj kongresoj kiel tiu ĉi kvina okazu pli ofte, por ke tiuj, kiuj lernas la lingvon, havu okazon uzi ĝin.

·         Klopodi ekrilati kun publikaj instancoj cele al kreskigo de ilia intereso pri la internacia lingvo.

·         Intensigi la informkampanjojn al  la vasta publiko kiel celgrupo.

·         Strebi al memstareco de la Esperanto-establoj en Afriko.

Mi esperas, ke tiuj rezolucioj prenitaj de vi estos akceptitaj kaj konkretigitaj fare de la menciitaj establoj.

Per tiuj esperplenaj paroloj mi oficiale deklaras la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto fermita.

Vivu amikeco inter la popoloj !

Vivu paco en la tuta mondo !

Vivu la internacia lingvo Esperanto !

Vivu la lando Benino !

Mi dankas vin.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Kongresa Rezolucio


De la 29-a de decembro 2013 ĝis la 04-a de januaro 2014, kunvenante en kulturdomo JoCa en la benina urbo Kotonuo, la 32 partoprenantoj de la kvina Afrika Kongreso de Esperanto el 11 landoj volas komuniki al la tutmonda esperantistaro jenon:

 

Nia Kongreso okazas deksep jarojn post la kvara Afrika Kongreso en Tanzanio. Ĝi povas okazi pro la granda subteno de UEA, de Institucio Hodler kaj de multaj esperantistoj el ĉiuj mondopartoj kaj ni volas elkore danki al ili.

 

Nia kongreso estas la unua evento en la jubilia jaro “Montevideo 60“ (1954-2014) kiu celebras la 60-an jarrevenon de la Unesco rezolucio,  kaj devas esti konsiderata tiel.

 

Ne indas esplori pri la kaŭzoj de la personaj konfliktoj en la movado, akuzi antaŭajn gvidantojn, sed ĉiuj devas rigardi antaŭen kaj agadi.

 

Havi klubojn en liceoj kaj universitatoj estas bone. Sed al tiu celgrupo oni povas aldoni aliajn sociajn tavolojn, kiuj kapablas finance subteni la movadon kaj partopreni Esperanto-kursojn, kongresojn kaj kunvenojn.

 

La deziro organizi internaciajn renkontiĝojn por perfektiĝi lingve kaj spertiĝi movade ekzistas arde en Afriko. Ni anoncas nun nian pretecon labori por la okazigo en Afriko en la jaro 2016 ekzemple de IJK, UK kaj/aŭ ILEI-konferenco.

 

Necesas regula okazigo de la Afrika Kongreso, dum kiu renoviĝos aŭ konfirmiĝos la konsisto de la Afrika Komisiono de UEA. Tiu kongreso okazu ĉiun trian jaron.

 

Afrika Oficejo (AO) efikas kiel montrofenestro de Esperanto en Afriko ; pro tio urĝas modernigi ĝin, por ke ĝi povu kompetente, digne kaj akurate efektivigi la bezonojn de Afrikanoj kaj ĝi (AO) plenumu la decidojn kaj planojn de la Afrika Komisiono.

 

Afrikanoj klopodu aktive serĉi novajn eblojn por pruvi la utilon de Esperanto en la ĉiutagaj vivagadoj kaj entuziasmigu la rilatojn inter ili reciproke, kaj kun aliaj.

 

Afriko estas granda kontinento ; pro tio necesas dividi ĝin laŭ geopolitika organiza modelo por ebligi la migradon de Esperanto-renkontiĝoj. Esence temas pri Okcidenta, Suda, Orienta kaj Centra Afriko. Ĉiu regiono estu reprezentata kiel eble plej ekvilibre en la Afrika Komisiono.

 

Landaj asocioj kaj kluboj afrikaj strebu al memstareco.

 

Seminario por aktivula maturigo (SPAMO) estas dezirata kaj ĝi povos okazi en iu afrika lando, kie ekzistas forta movado.

 

JoCa, Kotonuo, la kvaran de januaro 2014     La Kongresanaro

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni eldonis KONGRESAN LIBRON koloran.

Post la kongreso ni eldonos kajeron, MEMORLIBRON :

« Kvina Afrika Kongreso de Esperanto

Prelegoj, raportoj,  kontribuoj ».

Bibliotekoj ricevos la kongresan libron kaj la memorlibron.

La ĉefaj subtenantoj ricevos ambaŭ verkojn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni ricevis salutmesaghojn el 36 landoj !!

En la  momento de la presado de la kongreslibro ni anoncis 30 landojn per kompleta listo. Aldoniĝis Kroatio, Meksiko, Hispanio, Argentino, Pollando kaj Aŭstralio.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Partoprenis 4 membroj el 7 de la Afrika Komisiono de UEA.

Partoprenis 3 el 10 ankorau vivantaj personoj el Afriko, kiuj partoprenis la jubilean kongreson en Varsovio en 1987.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Sesio de Internaciaj movadaj ekzamenoj de ILEI

 

Por la dua nivelo aliĝis 6 personoj al la gramatika testo. Unu sukcesis. Tiu ĉi kandidato sukcesis en la tuta ekzameno kun komento BONE.

Por la tria nivelo aliĝis 2 personoj kaj ambaŭ sukcesis kun komento TRE BONE.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Vi povas mem vidi multajn partojn de la kongreso vizitante

 

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/kvina-afrika-kongreso.html

Diversaj ĉapitroj aperas sub tiu nomo.

 

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

 

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenis nian Kongreson.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOTONA GAZETO 2013-12- 31     numero 9

Sukcesa malferma ceremonio

Ghi okazis en Hotelo Pac-Haveno en ties konferenca salono. Cheestis chiuj kongresanoj kaj proks 40 invititoj, gastoj, iamaj lernantoj de la diversaj kursoj organizitaj de « Scio Sen Bariloj ». Cheestis la estro de la dekdua distrikto de la urbo. Cheestis la direktoro de la internaciaj kunlaboraj programoj de la urbo Kotonuo.  La vic-urbestro de Kotonuo faris paroladon.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parolado de Sinjoro Augustin Houessinon, vicurbestro de Kotonuo

(tradukis el la franca al Eo Mir)

 

Sinjoro Prezidanto de la Kongresa Organiza Komitato kaj de la Asocio « Scio Sen Bariloj »

Sinjorino Prezidantino de la Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj

Sinjoro Kunordiganto de la Afrika Komisiono de Universala Esperanto Asocio

Sinjoro Prezidanto de la Asocio de Beninaj Esperantistoj

 

Altestimataj Gesinjoroj,

Karaj Gekongresanoj,

 

En la nomo de Sinjoro Urbestro de la Urbo Kotonuo mi volas bonvenigi vin en nia urbo.

 

Estas honoro por la lando Benino kaj la urbo Kotonuo akcepti la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto, kiu okazos en la Kulturcentro JoCa en la dekdua distrikto de Kotonuo de la 30a de decembro 2013 ĝis la 4a de januaro 2014.

 

Benino same kiel tuta Afriko elstaras pro sia granda kultura riĉeco kaj abundeco je plej diversaj lingvoj. Tio estas pozitiva fakto, tamen tio ankaŭ kaŭzas malfacilaĵojn en la komunikado. Pro tio ni atente observas la disvolviĝon de la internacia lingvo Esperanto kiel neŭtrala lingvo, kiu devas faciligi la komunikadon inter ĉiuj homoj sendepende de iliaj devenoj, religioj, etnoj.

 

Mi estis tre impresita de la unua parto de tiu solena malferma ceremonio kaj de la amikeco, kiu ekzistas inter vi danke al la uzo de tiu lingvo Esperanto.

 

Kiel lingvo de paco kaj amikeco ĝi devas plu antaŭeniri por efike kaj valorplene utili al la tuta homaro.

 

Mi deziras al vi, ke via kunveno alportu al vi novajn informojn, ideointerŝanĝojn, agrablajn momentojn, gustumadon de tipe beninaj pladoj, kaj mi deziras, ke la tuta mondo, danke al via restado kaj laboro ĉi tie, atenteme rigardu al la kontinento Afriko ĝenerale kaj al la lando Benino pli precize.

 

Hodiaŭ ni baldaŭ malfermos oficiale kaj solene la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto kaj esperas kun granda senpacienco, ke Universala Esperanto Asocio honorigos nin, kiam ĝi permesos al ni akcepti ĉi tie en baldaŭa estonteco la unuan Universalan Kongreson de Esperanto en la kontinento Afriko.

 

Per tiuj esperplenaj paroloj kaj kun bondeziroj al vi por agrabla restado sur la teritorio de Béhanzin kaj de Houegbadja kaj en la bela urbo Kotonuo, mi oficiale deklaras malfermita la kvinan Afrikan Kongreson de Esperanto.

 

Vivu amikeco inter la popoloj !

Vivu paco en la tuta mondo !

Vivu la internacia lingvo Esperanto !

Vivu la lando Benino !

Mi dankas vin.

 

Enkonduke la vic-urbestro menciis la abundajn kunlaborojn el la subregiono Niĝerio, Benino, Togolando, Ganao kaj Ebura Bordo kaj konstatis, ke la uzo de Esperanto estus tre adekvata solvo por la lingvoproblemo.

Preciza tagordo de tiu ceremonio kaj fotoj trovighas en la blogo

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/kvina-afrika-kongreso-malfermo.html

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Salutoj el ĉeestantaj landoj

 1. Benino, Parfait, la plej juna kongresano
 2. Burundo, Jeremie Sabiyumva prezidanto de ANEB
 3. Ebura Bordo, Antoine Kouassi Kouablan, prezidanto de KEA
 4. Haitio, Sylnoble Everson
 5. Kamerunio, Tomaso Wang
 6. Niĝerlando, Boukari Illiassou
 7. Senegalo, Assane Faye président de SEA
 8. SudAfriko, Emile Malanda, li plie parolis nome de RD Kongo
 9. Svedio, Anita Dagmasdotter
 10. Svislando, Mireille Grosjean kun-prezidanto de SES
 11. Togolando, Kossi Senam Houatsi

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni ricevis salutmesaghojn el 35 landoj !!

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Partoprenas 4 membroj (el 7) de la Afrika Komisiono de UEA.

Partoprenas 3 el 10 ankorau vivantaj personoj el Afriko, kiuj partoprenis la jubilean kongreson en Varsovio en 1987.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazas AKE per

 

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/11/kotonuo-kongresejo.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/mireille-cotonou.html

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/12/kotonuo-afrika-etoso.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/kvina-afrika-kongreso.html

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.

La tri organizaj establoj estas

Afrika Komisiono de UEA

Benina Landa Asocio de UEA

Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com

Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

 

·       La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.

·       La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k

·       La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3

Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :

Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale

Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenas nian Kongreson.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

KOTONA GAZETO 2013-12- 28     numero 8

Preparlaboroj de KOKo kun multaj helpantoj

En JoCa svarmas skipo por prepari la kongreson.

Kongresaj sakoj, nomŝildoj, kugloskribiloj, varbiloj, T-chemizoj, kongresaj libroj, ĉio pretas por la akcepto de la partoprenantoj dimanĉe posttagmeze la 29an de decembro. La vespermanĝo estos nia unua kunveno. Poste sekvos interkona vespero.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nia enlanda informkampanjo aŭdiĝas ĉiun vesperon en Radio Topka en tre aùskultata momento : 19 : 45.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Alvenis Emile Malanda el Suda Afriko.

Alvenis Jeremie Sabuyumva el Burundo, post longegaj atendoj, modifoj de sia vojaghplano kaj 2 agrablaj tagoj en Douala kun esperantistoj.

Alvenis Anita Dagmarsdotter el Svedio.

Alvenis Assane Faye el Senegalo.

Alvenis Adjé Adjévi el Togolando, kaj tio aparte ghojigas nin.

Alvenadas beninanoj, helpas, kontribuas ; KOKo tre aprezas ilian kunlaboron.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni ricevis salutmesaghojn el 34 landoj !!

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per

 

http://www.esperanto-afriko.org/afrikakongreso2013.htm

 

Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

 

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/11/kotonuo-kongresejo.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/mireille-cotonou.html

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/12/kotonuo-afrika-etoso.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/kvina-afrika-kongreso.html

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.

La tri organizaj establoj estas

Afrika Komisiono de UEA

Benina Landa Asocio de UEA

Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com

Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

 

·       La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.

·       La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k

·       La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3

Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :

Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale

Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenas nian Kongreson.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

KOTONA GAZETO  2013-12-23 numero 7

Preparlaboroj de KOKo

Nia KOKo ne korerikas, sed laboregas. Ghi kunvenis por labori je jenaj datoj :

La unuan de decembro

La okan de decembro

La dekkvinan de decembro kun Zamenhofa Festo

La dudekduan de decembro

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por la ekskursoj ni estas bonshancaj, char membro de KOKo Sébastien Essou estas profesia turismfakulo. Li organizas niajn ekskursojn kaj transportojn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nia enlanda informkampanjo komencighis. Ekde vendrede la 20an de decembro anonco aùdighas che Radio Topka en tre aùskultata momento : 19 : 45.

Por la rilato al amaskomunikiloj ni estas bonshancaj, char la prezidanto de KOKo Privas Tchikpe rilatas al ili profesie regule, konas la lokajn uzojn kaj povas trafe elekti, al kiu kiam kiel disdoni la informojn.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nia informkampanjo al eksterlando, al la movado, antaùvidas diversajn skajpkunvenojn kun Germanio, Francio kaj Svislando. Jam tiel ni povis babili kun Koreio kaj Pollando, ni ne chiam povas vidi kaj aùdi unu la alian en ambaù direktoj, foje mankas la bildo.. tamen la retkonekto estas tre bona chi tie (pli bona ol en la vilagho de Mirejo en Svislando !) Nia skajpnumero estos tiu de Mirejo : mirejo1. La plej favora momento en la tago estas inter la 19a horo kaj la 20a 30. La horo en Benino estas la sama kiel en Francio, Germanio…(GMT+1/ UTC+1 )

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Chiuj aùdis kun granda zorgo pri la akcidento de Adjévi Adjé en julio kaj pri lia longa restado en diversaj malsanulejoj. Nun li estas hejme, rete tre aktivas kaj ankoraù bezonas flegadon. Shajnas, ke li povos alveni buse al Kotonuo por la Kongreso. Ni certe fotos lian alvenon ! Ech se li devas resti sidanta dum siaj paroladoj kaj gvidado de la kongresa programo, ni aùdos lian vochon kaj kaptos liajn pensojn ; tio ja gravas.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La tuta evento okazos en kulturcentro JoCa, krom la malferma ceremonio.

Tiu ceremonio okazos en hotelo Havre de Paix.

Kelkaj kongresanoj tranoktos en tiu hotelo. Ni zorgos por transporto inter la du ne foraj lokoj.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rilate al la malferma ceremonio invitiloj koloraj kun logotipoj de UEA kaj de SSB pretas, ili estas koloraj.

Ni sendas ilin en tiuj nunaj tagoj.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nuntempe ni nombras 40 aliĝojn.

Venos al Kotonuo personoj el 12 landoj.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni ricevis salutmesaghojn el 30 landoj !!

Ni selektis 6 inter multaj kaj laùtlegos ilin dum la malfermo.

Ni ricevis salutmesaghon de la prezidanto de UEA, de la vic-prezidanto de UEA, de la prezidanto de SATamikaro, de la prezidanto de TEJO. Ni laùtlegos ilin dum la malfermo.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

La kongresa libro en digitala formato atingis la presejon.

La posedanto de la presejo nomighas Sinjoro Dometo !!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per

 

http://www.esperanto-afriko.org/afrikakongreso2013.htm

 

Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

 

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/11/kotonuo-kongresejo.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/mireille-cotonou.html

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/12/kotonuo-afrika-etoso.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/kvina-afrika-kongreso.html

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.

La tri organizaj establoj estas

Afrika Komisiono de UEA

Benina Landa Asocio de UEA

Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com

Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

 

·       La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.

·       La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k

·       La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3

Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :

Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale

Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOKo kaj la gekongresanoj dankas al chiuj establoj kaj privatuloj, kiuj malavere subtenas nian Kongreson.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

La KOKo tre antauĝojas akcepti vin en Kotonuo !!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOTONA GAZETO 2013-12-13   numero 6

ZAMENHOFA FESTO EN KOTONUO

La Kongresa  Organiza Komitato (KOKo) kunvenis la unuan de decembro, partoprenis 4 el ghiaj membroj.

La KOKo kunvenis la okan de decembro, partoprenis 5 el ghiaj membroj.

La 15an de decembro okazos denove laborkunsido de KOKo, tamen en festa etoso pro la Tago de Zamenhof. Eble aliaj esperantistoj el Kotonuo venos kaj kunfestos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.

La tri organizaj establoj estas

Afrika Komisiono de UEA

Benina Landa Asocio de UEA

Scio Sen Bariloj

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com

Se vi havas demandojn, komentojn, salutmesaghojn,  bv uzi ĝin !!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Giganta subteno venis el FRANCIO : 1300 EUR

 La rodanalpa federacio subvencias la partoprenon de unu afrikano.

Diversaj kluboj kaj individuoj donacis monon por nia kvina AKE.

Grandega danko al chiuj !!!

Grandega danko iras al Esperanto France, kiu informis siajn membrojn pri la evento kaj kolektis la monon.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nuntempe ni nombras 34 aliĝojn.

Venos al Kotonuo personoj el 11 landoj.

 

Laù nia scio nun 4 membroj de Afrika Komisiono (el 7) cheestos.

 

La ĝenerala kaso de la kongreso, el kiu ni pagos la muzikistojn por la nacia vespero, la presiston de la kongresa libro, la luon de la salonoj, bezonas subtenon ankaŭ.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per

 

http://www.esperanto-afriko.org/afrikakongreso2013.htm

 

Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

 

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/11/kotonuo-kongresejo.html

http://mirejo3.blogspot.com/2013/12/mireille-cotonou.html

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/12/kotonuo-afrika-etoso.html

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

 

La aliĝilo troviĝas en la Kotona Gazeto 3.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

 

·       La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.

·       La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k

·       La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3

Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :

Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale

Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni petas la ricevontojn de tiu dokumento diskonigi ĝin ene de la Landaj Asocioj, lokaj kluboj k.s.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

La KOKo tre antauĝojas akcepti vin en Kotonuo !!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

KOTONA GAZETO 2013-11-11   numero 5

Pozitiva fakto : La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.

La tri organizaj establoj estas

Afrika Komisiono de UEA

Benina Landa Asocio de UEA

Scio Sen Bariloj


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Pozitiva fakto: KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com

Se vi havas demandojn, bv uzi ĝin !!


Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pozitiva fakto: La kunordiganto de la Afrika Komisiono de UEA Adjé Adjévi fartas pli bone kaj povos partopreni la Kongreson. Ni tre ĝojas pri lia agado, partopreno kaj kompleta resaniĝo kaj dankas ĉiujn, kiuj kontribuis al tio !!

 

 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Subtena aliĝo

 

Tio estas japana kutimo. Mirejo klarigas : Estas gesamideanoj, kiuj tre subtenas la ideon de tiu kongreso, sed ne povos veni pro personaj cirkonstancoj. Tamen por subteni, ili aliĝas kaj pagas la kongreskotizon. Tio estas subtena aliĝo. Poste, kiam venas la eblo mendi hotelon, manĝojn kaj ekskursojn, ili mendas nenion. Ilia kongreskotizo estas donaco al la kongresa kaso. Ilia nomo aperas en la listo de partoprenantoj.

Unu persono elektis tian manieron subteni la kongreson.

Bonvolu konsideri tiun eblon.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Paŝoj al subteno de afrikano, por ke li/ŝi venu al Kotonuo

 

Ni esperis, ke nordaj Landaj Asocioj, inkluzive Aŭstralio kaj Nov-Zelando, subtenos la venon de unu (aŭ pluraj) afrikanoj al Kotonuo por tiu tre valora renkontiĝo.

 

Tio okazis kaj okazas !!!

 

La Rodanalpa Federacio subtenos la venon de unu kongresano. Du personoj el Svislando subtenos la venon de tri afrikanoj al Kotonuo. Svisa Esperanto-Societo subtenos la venon de unu afrikano al Kotonuo. Membroj de SES subtenos la venon de unu persono. Svisa neesperantista establo "Svisa Asocio de Edukistoj al la Paco" subtenos la venon de unu afrikano al Kotonuo.

 

Pro la tutmonda financa krizo la subteno ne atingis tion, kion ni esperis ; la nordaj grupoj, kluboj kaj asocioj emas ŝpari kaj prudenti.

 

Diversaj donacoj al la UEA-konto de « Scio Sen Bariloj » kaj /aù al la svisa konto de « Scio Sen Bariloj » plenigas iom post iom la kongresan kason.

 

La tri organizaj establoj kore dankas chiujn, kiuj subtenis, subtenas, subtenos tiun gravan eventon.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Nuntempe ni nombras 30 aliĝojn.

 

Venos al Kotonuo kvar eùropanoj.

 

Laù nia scio nun 4 membroj de Afrika Komisiono (el 7) cheestos.

 

La ĝenerala kaso de la kongreso, el kiu ni pagos la muzikistojn por la nacia vespero, la presiston de la kongresa libro, la luon de la salonoj, bezonas subtenon ankaŭ.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per

 

Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

Sur tiu  ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

 

La aliĝilo troviĝas en la Kotona Gazeto 3.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

 

·         La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.

·         La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la tri organizaj establoj per assb-k

·         La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3

Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :

Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale

Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Ni petas la ricevontojn de tiu dokumento diskonigi ĝin ene de la Landaj Asocioj, lokaj kluboj k.s.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

La KOKo tre antauĝojas akcepti vin en Kotonuo !!!

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kotona gazeto numero 4

Pozitiva fakto : La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.

Pozitiva fakto: KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com

Se vi havas demandojn, bv uzi ĝin !!

Post la 31a de julio la aliĝkotizo altiĝos.

Konsekvence aliĝu antaŭ tiu dato !!!

Subtena aliĝo

Tio estas japana kutimo. Mirejo klarigas : Estas gesamideanoj, kiuj tre subtenas la ideon de tiu kongreso, sed ne povos veni pro personaj cirkonstancoj. Tamen por subteni, ili aliĝas kaj pagas la kongreskotizon. Tio estas subtena aliĝo. Poste, kiam venas la eblo mendi hotelon, manĝojn kaj ekskursojn, ili mendas nenion. Ilia kongreskotizo estas donaco al la kongresa kaso. Ilia nomo aperas en la listo de partoprenantoj. Oni povas antaŭvidi, ke oni metu iun stelon apud ilia nomo por indiki, ke ili faris subtenan aliĝon kaj ne fizike partoprenis.

Bonvolu konsideri tiun eblon.

Paŝoj al subteno de afrikano, por ke li/ŝi venu al Kotonuo

Ni esperas, ke nordaj Landaj Asocioj, inkluzive Aŭstralio kaj Nov-Zelando, subtenos la venon de unu (aŭ pluraj) afrikanoj al Kotonuo por tiu tre valora renkontiĝo. Povas esti Landaj Asocioj (LA), povas esti lokaj kluboj, povas esti individuoj. Kompreneble iu LA, loka klubo aŭ individuo povas anonci subtenon de parto de la kostoj por unu persono.

La farendaj paŝoj jenas :

La afrikano devas akiri pasporton.

La afrikano devas esplori, ĉu li/ŝi bezonas vizon por eniri Beninon.

La afrikano devas aliĝi al la kongreso.

La kostoj estas : vizo, flugo aŭ busvojaĝo al Kotonuo, restado (24 – 39 Eŭroj por unu nokto) manĝoj (90 Eŭroj por la tuta kongreso, po 3 manĝoj tage).

Por la mendo de flugo estas du ebloj.

Iu en la nordo povas mendi kaj pagi la flugon en Eŭropo, Usono, Kanado, Aŭstralio, Novzelando, Japanio, Koreio…., indikante tre precize la nomojn de la persono, kiu flugos. Tre gravas, ke la nomo de la flugonto estu tre precize la samaj, kiel ili aperas en la pasporto de la flugonto. Montrante sian pasporton en iu afrika flughaveno la partoprenonto rajtos eniri la aviadilon, kaze ke adekvata vizo por eniri Beninon staras en tiu ĉi oficiala dokumento.

Povas esti, ke la flugo mendata en Eŭropo estas pli multekosta ol en la kazo de mendo en afrika lando. Tiam la afrikano devas mem mendi sian flugon kaj la nordaj subtenaj instancoj/personoj devos sendi al li/ŝi la monon por la flugbileto.

Ni jam esploris pri flugoj el diversaj afrikaj ĉefurboj al Kotonuo. Estas multaj bonaj ebloj. Povas esti, ke iuj afrikanoj unue buse veturos al pli granda ĉefurbo de najbara lando kaj tie enaviadiliĝos.

Ni organizis eblon sendi monon el Eŭropo al Kotonuo, kiu bonege kaj fidinde funkcias. Tamen ne al ĉiuj ĉefurboj de Afriko.

.......................

Nuntempe ni nombras 21 aliĝojn.

Ni scias pri subteno de unu Landa Asocio en la nordo, de unu federacio de Esperanto-kluboj, de unu privatulo kaj de unu ne esperantista porpaca asocio. Laŭ tio certas, ke la partoprennombro kreskos.

...............

Mirejo Grosjean partoprenos la ILEI Konferencon en Herzberg, Germanio, kaj la Universalan Kongreson en Rejkjaviko, Islando. Ŝi havos en tiuj du lokoj eblon prezenti la Kvinan Afrikan Kongreson, varbi por partopreno al ĝi kaj stimuli la partneran subtenon. Afrika Kongreso de Esperanto estos prezentata dum la Movada Foiro sabate vespere per stando kun informiloj kaj eta ekspozicio kun beninaj artaĵoj.

............

Vi povas multon ekscii pri AKE per la retejo de Afrika Komisiono de UEA per

http://www.esperanto-afriko.org/afrikakongreso2013.htm

Vi povas mem vidi la lokojn, kie okazos AKE per

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/11/kotonuo-kongresejo.html

http://mirejo3.blogspot.ch/2012/12/kotonuo-afrika-etoso.html

Sur tiu ĉi retejo, blogo de Mirejo Grosjean, vi povas legi la antaŭajn Kotonajn Gazetojn per esplorilo supre maldekstre skribante « kotona gazeto ».

La aliĝilo troviĝas en la Kotona Gazeto 3.

Por pagi aliĝojn kaj mendojn, bv uzi

· La konton de Afrika Komisiono ĉe UEA.

· La konton de Scio Sen Bariloj, unu el la organizaj establoj per assb-k

· La svisan konton de Scio Sen Bariloj 10-752700-3

Bv indiki precize, kiel ni devas uzi vian donacon :

Ĉu por subteni la Kongreson ĝenerale

Ĉu por subteni personon precizan ; en tiu kazo bv indiki la nomon kaj devenlandon kaj urbon.

Ni petas la ricevontojn de tiu dokumento diskonigi ĝin ene de la Landaj Asocioj, lokaj kluboj k.s.

La KOKo tre antauĝojas akcepti vin en Kotonuo !!!

Numero 3

Jen pozitiva novaĵo :
La UEA vikio parolas pri nia Kongreso :
La retejo de Afrika Komisiono www.esperanto-afriko.org prezentas nian Kongreson.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jen klarigo pri la nomo de nia informilo :
La kongresa urbo nomiĝas Kotonuo, laŭ la franclingva nomo Cotonou. Cotonou signifas loko, kie oni trovas akvon. Tamen aŭdante tiun vorton, franclingvano tuj pensas pri kotono, en la franca coton. Sed ne estas iu ligo.
Kotono : Teksebla blanka delikata lanugo ĉirkaŭvolvanta la grajnojn de kotonarbo kaj el kiu oni fabrikas tolsimilan ŝtofon
Gazo : Delikata travidebla silka aŭ lina ŝtofo
Gazeto : Perioda presaĵo sciiganta la aktualaĵojn
El vortaro.net (PIV)
Gazo : 2. Sama teksaĵo, preparita por medicinaj uzoj
Do nun ek al vortludo : la kotona gazeto estas kaj eta bandaĝo el kotono kaj ĵurnalo el la urbo Cotonou. Fakte devus esti "kotonua gazeto".
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Grava paŝo pozitiva : KOKo havas retadreson : ake-2013@yahoogroups.com
Se vi havas demandojn, bv uzi ĝin !!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dum la laborkunsido de KOKo la 20an de januaro 2013 en JoCa en Kotonuo, la membroj decidis pri jenaj tarifoj.
Aliĝkotizoj  por la Kvina Afrika Kongreso de Esperanto
En Kotonuo, Benino, de la 29a de dec. 2013 ĝis 4a de jan. 2014
La prezoj estas en EURO
Jen la landogrupoj :
A = Norda Ameriko, Okcidenta Europo ; Japanio ; Suda Koreio ; Israelo
B = Orienta Europo ; Ĉinio kaj aliaj aziaj landoj
C = Afrikanoj loĝantaj en Afriko,
Junuloj ĝis la aĝo de 29 pagas nur 60% de la indikita sumo, sen konsidero pri la loĝlando.

 

Aliĝperiodo
ĝis 30-04-2013
ĝis 31-07-2013
ĝis 31-10-2013
Post 31-10-2013
Aliĝkategorio
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Membroj de AK, ABeE kaj SSB
40
20
5
50
30
15
60
40
25
70
50
35
Aliaj partoprenontoj
50
30
10
60
40
20
70
50
30
80
60
40

 

 
Vi povas pagi per uzo de la konto Afriko che UEA kun indiko "AKE 2013"
Vi povas pagi per uzo de la UEA konto de « Scio Sen Bariloj » assb-k
Vi povas pagi per konto de « Scio Sen Bariloj » en Svislando
Postfinance « Savoir Sans Barrières » 10-752700-3
Compte10-752700-3 CHF
IBANCH90 0900 0000 1075 2700 3
BICPOFICHBEXXX
 
 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Informoj pri la lokoj
 
Detala priskribo de ekskursoj sekvos.
 
Hoteloj vidiĝas sur http://mirejo3.blogspot.com en novembro 2012.
 
Ekskursoj okazos al Kotonuo urbocentro, Porto Novo, Abomey, Ouidah, Ganvié. Pri tiuj lokoj vi povas legi en www.eo.wikipedia.org. Aliaj ekskursoj okazos al Ketou, Grand Popo kaj Lokossa. La artikoloj pri tiuj lokoj en la esperantlingva versio de wikipedia pretos fine de marto.
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Buĝeto pretas. Ni sendis ĝin al ĉiuj gvidorganoj de la movado.
Vi povas peti pri ĝi al nia adreso. Ni sendos ĝin al vi.
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Subtena aliĝo
 
Tio estas japana kutimo. Mirejo klarigas : Estas gesamideanoj, kiuj tre subtenas la ideon de tiu kongreso, sed ne povos veni pro personaj cirkonstancoj. Tamen por subteni, ili aliĝas kaj pagas la kongreskotizon. Tio estas subtena aliĝo. Poste, kiam venas la eblo mendi hotelon, manĝojn kaj ekskursojn, ili mendas nenion. Ilia kongreskotizo estas donaco al la kongresa kaso. Ilia nomo aperas en la listo de partoprenantoj. Oni povas antaŭvidi, ke oni metu iun stelon apud ilia nomo por indiki, ke ili faris subtenan aliĝon kaj ne fizike partoprenis.
Bonvolu konsideri tiun eblon.
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
Dum sia dua kunsido la 23an de februaro KOKo prilaboris la buĝeton kaj verkis la aliĝilon. Jen la aliĝilo :
 
 A l i ĝ i l o       
 por la 5-a Afrika Kongreso de Esperanto en Kotonuo, de la 28-a de decembro 2013 ĝis la 04-a de januaro 2014
 
 
FAMILIA NOMO :_____________________________________
 
*Alvendato :  2013.12.___________________, forirdato 2014.01.___________
* Persona nomo: __________________________________________________
* Familia nomo________________________________________Ino     / Viro
* Lando _____________________  urbo __________________________
* Kompleta poŝtadreso___________________________________________
* Retadreso ____________________________________ Fakso _____________
* Telefono ____________________________ Poŝtelefono _________________
* Naskiĝdato (jjjj-mm-tt) ______________________ Profesio ______________
     Mi konsentas, ke mia adreso aperu en la kongresa libro :    jes                  ne
     Mi volas trapasi la movadan ekzamenon:  1-a nivelo     / 2-a nivelo     / 3-a nivelo
     Mi bezonas invitilon. Mia pasporta  numero estas :_________________
de la ŝtato ________________________ validas ĝis ______________________
     Mi komprenas, ke la aliĝo kaj servo-mendoj validas nur post kompleta pago en unu el la jenaj manieroj (indiku vian pagmanieron):
     Al konto Afriko  ĉe UEA, indikante "AKE 2013"
     Al SSB-konto en Svislando  Postfinance « Savoir Sans Barrières » 10-752700-3
Compte10-752700-3 CHF
IBANCH90 0900 0000 1075 2700 3
BICPOFICHBEXXX
     Mi kontribuos al la kongresa programo per: __________________________
________________________________________________________________
    
    Mi aparte deklaras, ke mi havas validan san- kaj akcident-asekuron por mia restado en Benino dum la 5-a Afrika Kongreso de Esperanto
 
 
Loko, dato _________________________________ Subskribo ____________
 
Bonvolu sendi la aliĝilon al: (KOKo), ake-2013@yahoogroups.com
 
Kotizoj
 
La baza aliĝkotizo dependas de tri (03) landokategorioj kaj de  la aliĝdato.
(Loĝado, manĝado, ekskursoj k.a. servoj pagendas aparte).
A = Norda Ameriko, Okcidenta Eŭropo, Japanio, suda Koreo, Israelo
B = Landoj de orienta Eŭropo, landoj de suda Ameriko, Ĉinio
C = Afrikanoj loĝantaj en Afriko
 

 

Aliĝperiodo
ĝis 30.04.2013
ĝis 31.07.2013
ĝis 30.10.2013
dum la kongreso
Aliĝkategorio
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
Membroj de AK, ABeE kaj SSB
40€
20€
5€
50€
30€
15€
60€
40€
25€
70€
50€
35
Ĉiuj aliaj
50
30
10
60
40
20
70
50
30
80
60
40

 

 
Speciala rabato por junuloj ĝis la aĝo de 29 de la indikitaj kotizoj :
 ili pagas 60% de la indikita sumo.
 
Loĝado, manĝado, donaco
 
Mi mendas loĝadon en la elektita kategorio
Prezo por tranoktado por unu persono kaj unu nokto (en dulita ĉambro)
 
Mia kunloĝanto/kunloĝantino nomiĝas_________________________________________
 
Hotelo « Havre de Paix » (Pac-haveno) (la kongresejo)
1-a kategorio 39€ (2 lita ĉambro, varma akvo, klimatizilo, bankuvo) por ………. noktoj: ___€
2-a kategorio 32€ (2 lita ĉambro, varma akvo, klimatizilo, duŝejo) por ……….. noktoj:_____€
3-a kategorio 24€ (2 lita ĉambro, klimatizilo, duŝejo) por ……….. noktoj:_______________€
 
Hotelo Odjala (Feliĉo) (plia tranoktejo)
1-a kategorio 65€ (luksa apartamento el 2 ĉambroj kun salono) por ……….. noktoj:_______€
2-a kategorio 33€ (luksa apartamento el 2 lita ĉambro) por ……….. noktoj:______________€
 
Manĝoj
La prezo de manĝaĵoj por la tuta semajno (3 manĝoj tage: maten-, tag- kaj vesper- manĝoj) estas  90€ por ĉiu kongresano (inkluzivas manĝojn de la ekskursaj tagoj).
Mi manĝas:
viandon kaj fiŝon
ne viandon sed fiŝon
nek viandon nek fiŝon
nek viandon nek fiŝon, nek ion el besto.
 
Mi donacas  por Afrika Kongreso monsumon de  ____________________Eŭroj
 
Ekskursoj
Venos detalaj informoj kaj prezoj poste.
 
Entute pagenda (aliĝkotizo, tranoktado, manĝoj, donaco)____________________ €
 
Loko, dato ___________________________________ Subskribo ____________________
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
La KOKo tre antauĝojas akcepti vin en Kotonuo !!!
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOTONA GAZETO NUMERO 2 2013-01-20

Grava pozitiva pasho : decido pri konsisto de Kongresa Organiza Komitato KOKo.

 

Jen kiu laboras kaj laboros ene de la KOKo.

Prezidanto : Privas Tchikpe, Kotonuo, Benino

Sekretario : Latifou Gbadamassi, Lokossa, Benino

Programo; Rilatoj kun UEA kaj Afrikaj Esperantistoj : Adjé Adjévi, Lomeo, Togolando

Ekskursoj : Sébastien Essou, Kotonuo, Benino

Akcepto, loghado : Karlo Alofa, Kotonuo, Benino

Organizado; Antau-  kaj dumkongresa komunikado : Joseph Tchokpodo, Kotonuo, Benino

« Kotona Gazeto « ; financoj ; rilatoj kun eksterafrikaj esperantistoj: Mireille Grosjean, Svislando

Vic-respondeculo pri financaj aferoj : Pierre Houenavo, Lokossa, Benino

La organizantoj estas la benina Landa Asocio ABeE, la Afrika Komisino de UEA kaj la NRO «Scio Sen Bariloj » kune.

 

Kongresaj  kotizoj

La Komitato starigis la kotiztabelon por la kongreso

 

Grava pozitiva pasho : starigo de programo

Okaze de sia unua kunveno okazinta la 20an de Januaro 2013 en JoCa, Kotonuo, (raporto jam pretas), la KOKo skizis tre richan programon, kiu antauvidas  diskutojn pri agado en Afriko, ekzamensesion kun la tri niveloj de la Movadaj Ekzamenoj de ILEI, kurson pri la lokaj lingvoj  ‘’fon’’ kaj ‘’adja’’, kulturajn eventojn kiel koncertojn, diversajn ekskursojn, kvizon kun premioj, ktp

 

Reagoj tra la mondo

Char estis 17 jaroj sen iu afrika kongreso, char montrighas skipo preta je laboro, la reagoj pri la okazigo de AKE estis en Afriko kaj ekster Afriko tre pozitivaj. En du eùropaj landaj asocioj okazas pripenso pri partnerado por financi alvenon de afrikanoj al Benino. Esperantistoj ekrilatis kun UEA kunlaborantoj por demandi, kien ghiri monon por subteni tiun Kongreson.

 

Kiel aspektos tiu kongreso ?

Jam ni scias, ke kelkaj afrikanoj kaj ne afrikanoj intencas partopreni. Jam la vicurbestro de Rufisko, Senegalo, anoncis subtenon al unu au kelkaj rufiskanoj, por ke ili partoprenu la Kongreson en Kotonuo. Jam ni scias pri diskutoj kaj esploroj en Europo celante subtenon al partopreno de afrikanoj al AKE. Se la ideo de partnerado progresas en la Landaj Asocioj ekster Afriko, la kongreso povos esti tre grava evento en la Historio de nia movado. Eble la subteno estos tia, ke per tiu helpo la organizantoj sukcesos inviti al Kotonuo la membrojn de Afrika Komisiono de UEA. La rezulto estos eta kongreso el 15 au 20 homoj. Jam tia kunveno, tia fizika renkontigho en unu loko, dum pluraj tagoj, ebligos kontaktojn, diskutojn. Jam tio estus sukceso. Se la subteno el la Nordo estos pli forta, tiam eble po unu membro de chiu afrika Landa Asocio – UEA havas 17 landajn asociojn en Afriko, el 70 en la tuta mondo – la Afrika Kongreso de Esperanto (AKE) estos granda sukceso. Se esperantistoj el ne afrikaj landoj venos partopreni la kongreson kaj faros, ke la partoprenontoj atingus 50 au 100 personojn, tiam estus giganta sukceso.

 

Konatighu kun Afriko

Mirejo abunde raportis kaj raportas pri Kotonuo kaj Benino sur sia blogo. Bonvolu rigardi la fotojn, legi la tekstojn :http://mirejo3.blogspot.com en novembro kaj decembro 2012. Tiel vi povas konstati, kiel aspektas la urbo, la kvartalo, la stratetoj, la domo JoCa, la hotelo Pac-haveno, ktp. Kompreneble en la blogo tra la fotoj mankas la temperaturo, la humideco, la bruoj, la odoroj. Pri la temperaturo kaj humideco direndas, ke la klimato estas agrabla ; ghi tute ne similas al humidaj klimatoj kiel Japanio, Chinio, Vjetnamio. Tute ne. Humideco estas iom pli alta ol en la varmaj partoj de Europo, sed restas meza kaj bone eltenebla. Nia kongreso okazos en seka sezono. Pri la bruoj direndas pri la pepado de kokoj kaj kokinoj frumatene tra la stratetoj. Povas audighi blekado de shafo, kapro, bovo au azeno, eble. Pri la odoroj nenio direndas.

La KOKo organizos ekskursojn. Tio signifas, ke vi povos sidighi en konforta moderna buso kaj veturi al Ouidah, Porto Novo, Ganvié, Abomey. Bv esplori pri tiuj lokoj en www.eo.wikipedia.org, vi malkovros belegajn lokojn kun grava signifo por la lando Benino kaj por tuta Afriko.

Kompreneble rondveturado tra la urbo Kotonuo ne mankos. Vi povos vidi la tute proksiman oceanon, la larghajn avenuojn, la havenon, la domon de la registaro, la multnombrajn ministrejojn kaj ambasadejojn, la Kongresan Palacon kaj la Konferencocentron, la faman bazaron Dantopka. Tamen nia kongreso okazos ne en la centro kun granda trafiko, sed en kvieta afrikstila kvartalo. Vi povos malkovri la vivoritmon de la afrikaj familioj. Pro tio direndas sugesto : venu kun viaj infanoj (se via financa situacio tion ebligas, kompreneble). Ekde la agho de dek jaroj infanoj kaj junuloj el la Nordo povus kapti la okazon de tiu kongreso por konatighi rekte kun afrikaj vivkondichoj, kiujn ili tre malbone konas tra televidelsendoj. La kongresa organizado kaj kongresaj ekskursoj ebligos konatighon kun Afriko en tute sekuraj kondichoj. Ne forgesu, ke Kotonuo estas granda urbo kun chiuj servoj. Plie estos esperantista etoso kaj fruktodonaj kontaktoj kompreneble, kiel en chiu esperantista kongreso.

 

KOTONA GAZETO 2012-11-21 numero 1

5-a Afrika Kongreso de Esperanto (AKE)

 

La 11an de novembro 2012 okaze de ekzamensesio de ILEI/ UEA kunvenis en Kotonuo, Benino, Adjé Adjévi el Lomé, Togolando, kunordiganto de Afrika Komisiono (AK) de UEA, Privas Tchikpe el Kotonuo, prezidanto de Scio Sen Bariloj (SSB) kaj Mirejo Grosjean, membro de SSB. Plie partoprenis Latifou Gbadamassi el Lokossa, Benino, prezidanto de Asocio de Beninaj Esperantistoj (ABeE).

 

Faktoj:

Okazadas Tutamerika Kongreso de Esperanto.

Okazadas Azia Kongreso de KAEM.

 

Demando:

Kial ne okazigi tutafrikan kongreson? Tia evento endas, nepras, eblas.

 

SSB pretas organizi tian kongreson en kunlaboro kun Afrika Komisiono (AK) de UEA kaj Asocio de Beninaj Esperantistoj (ABeE).

 

Datoj: de la 29a de decembro 2013 ghis la 4a de januaro 2014

 

Loko : Kotonuo, Benino

 

Celoj :

Ebligi kunvenon de minimume po unu persono el chiuj 17 afrikaj landaj asocioj (LA) de UEA.

Ebligi kunvenon (fizikan) de Afrika Komisiono.

Ebligi kunvenon de esperantistoj el la tuta mondo kun afrikanoj.

Ebligi al la beninaj komencantoj rilati kun eksterlandanoj, nutri ilian motivigon en la lernado de Eo.

Ebligi al ne beninanoj viziti Beninon kaj konatighi kun ghia richaspekta kulturo (Porto Novo, Abomey, Ouidah, Ganvié).

 

Partnerado

Pro la fakto, ke malmulte da afrikanoj povos mem pagi flugon aù busveturadon al Kotonuo, SSB lanchas jenan strategion:

Unu LA el la “nordo” (inkluzive Aùstralio kaj Novzelando) subtenas finance la vojaghon kaj restadon de unu aù pluraj membroj de unu LA en Afriko. Se eblas, tiu norda LA sendas minimume unu membron por ebligi konatighon. Ne nur la LA povas anonci sin por partnerighi kun afrika LA, sed ankau lokaj kluboj au federacioj kiel la rodanalpa federacio en Francio. Kompreneble jam ekzistantaj kontaktoj inter la nordo kaj la sudo povus enkadrighi en tiu strategio.

 

 

LKK konsistas el

Prezidanto : Privas Tchikpe

Membroj : Adjé Adjévi, Mirejo Grosjean, Latifou Gbadamassi

Aliaj membroj ne decidpovaj aldonighos.

 

Pri Scio Sen Bariloj vidu en eo.wikipedia.org

http://eo.wikipedia.org/w/index.php?title=Scio_Sen_Bariloj&stable=0

 

Kotonuo, la 12an de novembro 2012

Privas Tchikpe, Adjé Adjévi, Mirejo Grosjean