Esperanto en Afriko

Programo  provizora

 

     Sabato

    La 28an/ 12/ 2013

14-a horo:  Alveno de la gekongresanoj

- Registrado de aliĝintoj, disdono de kongresaj dokumentoj

- Enskribiĝo por vizitoj, ekskursoj kaj postkongresaj programoj

- Loĝigo de alvenintaj kongresanoj

- Vagado tra la kongresurbo

17.00 – 18.00:  Kunsido de la Kongresa Organiza Komitato

18.30 – 20.00: Vespermanĝo

21.00 – 23.30: Interkona vespero: ludoj, kantoj, dancoj

     Dimancho

    La 29an /12/2013

07.30 – 08.30: Matenmanĝo

- Akcepto de malfrue alvenintaj kongresanoj

08.35 – 08.50: Akcepto kaj instaligo de invititoj kaj disdono de dokumentoj al ĵurnalistoj

09.00 – 11.00: Malfermaj ceremonioj (ĉeesto de la gazetaro)

- Nacia himno kaj himno de Esperanto “La Espero“

- Bonveniga mesaĝo de la Prezidanto de KOK

- Salutmesaĝo de la Kunordiganto de la Afrika Komisiono

- Salutmesaĝo de la Prezidanto de ABeE

- Intermedo (artaj eroj prezentotaj de loka grupo folklora)

- Malferma parolado de la reprezentanto de la Ŝtato Benina

- Salutvortoj de la eksterlandaj reprezentantoj ĉe la kongreso

- Legado de la mesaĝoj adresitaj al la kongreso

- Memorfotiĝo

11.00 – 11.45: Arta programo prezentota de lokaj folkloraj grupoj

12.00 – 13.30: Tagmanĝo

14.30 – 17.30: Laborkunsidoj: chiu Afrika landa asocio prezentas sin, ene de proks. 10mn

- Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA

17.30 – 17.50: Instruado de Fon/Adja lingvo al interesiĝantoj

18.00 – 19.00: Vespermanĝo

20.00 – 23.00: Kultura vespero (prezento de kantoj, poemoj, teatraĵoj, naciaj dancoj, muzikoj ktp)

      Lundo

    La 30an/12/2013

06.00 – 06.30: Danclernado/perkutado

07.00 – 07.30: Matenmanĝo

08.00 – 11.45: Duontaga ekskurso al Ouidah

12.30 – 13.30: Tagmanĝo

14.00 – 17.30: Lernado de Fon/ Adja lingvo (daŭrigo)

- Lernado de kanto en Esperanto

- Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA

18.30 – 19.30: Vespermanĝo

20.30 – 23.00: Kultura vespero

     Mardo

    La 31an/12/2013

06.00 – 07.00: Danclernado/ perkutado

07.00 – 08.00: Matenmanĝo

08.30 – 09.30: Prelego pri la temo “Esperanto en Afriko“

09.30 – 12.30: Ateliero pri kiel organizi kaj administri asocion

12.30 – 13.30: Tagmanĝo

14.00 – 15.00: Prelego pri la kongresa temo: “Eo: kontaktlingvo inter afrikanoj, inter Afriko kaj la cetera mondo por justa komunikado“

15.00 – 18.00: Vizito al marbordo (Fridossey)

18.00 – 19.00: Vespermanĝo

19.30 – 20.30: Aŭcio, kvizo

20.00 – 00.00: Diskoteko/balo

      Merkredo

    La 1an /01/2014

06.00 – 06.30: Danclernado/perkutado

07.00 – 07.30: Matenmanĝo

08.00 – 11.45: Duontaga ekskurso al Ganvier

12.30 – 13.30: Tagmanĝo

14.00 – 17.30: Lernado de Fon/ Adja lingvo (daŭrigo)

- Lernado de kanto en Esperanto

- Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA

18.30 – 19.30: Vespermanĝo

20.30 – 23.00: Kultura vespero

      Jhaudo

     La 2an /01/2014

07.30 – 08 30: Matenmanĝo

09.00 – 11.00: Prelego pri benina agrikulturo: Prof. Aristide Adjovi

11.00 – 11.45 : Prelego pri la malfacilaj rilatoj inter Blankuloj kaj Nigruloj tra la Historio: Mirejo

12.00 – 13.00: Tagmanĝo

15.00 – 18.00: Lernado de Fon/ Adja lingvo (daŭrigo)

- Lernado de kanto en Esperanto

- Internaciaj ekzamenoj de ILEI/UEA

- Laborkunsido

18.30 – 19.30: Vespermanĝo

20.30 – 23.00: Kultura vespero

     Vendredo

    La 3an /01/ 2014

06.00 – 06.30: Danclernado/perkutado

07.00 – 07.30: Matenmanĝo

09.00 – 17.00: Tuttaga ekskurso al Portonovo

19.00 – 20.00: Vespermanĝo

20.30 – 23.00: Kultura Vespero

      Sabato

     La 4an /01/2014

07.30 – 08.30: Matenmanĝo

09.00 – 11.00: Laborkunsido 2: kiel verdigi Afrikon? Disvolviĝo de Eo en Afriko, defioj kaj ebloj

11.30 – 13.30: Tagmanĝo

14.30 – 17.00: Solena fermo de la Kongreso

- Nacia himno, Esperanta himno

- Dankesprimo de KOK

- Legado de la kongresaj raporto kaj rezolucio

- Fermaj vortoj de la reprezentanto de la lokaj aŭtoritatoj

18.00 – 20.00: Adiaŭa kunmanĝo

20.30 ĝis malfrua nokto: Internacia kongresa balo

     Dimancho

     La 5an /01/2014

Ekskursoj dumkongresaj

D1: duontaga ekskurso al Ouida 12 €

D2: duontaga ekskurso al Ganvier 10 €

TT: tuttaga ekskurso al Portonovo 20 €

NB: La prezoj inkluzivas veturilon, turismajn gvidantojn, biletojn, trinkaĵojn kaj la manĝaĵojn nur por la tutaga ekskuso.

Postkongresaj ekskursoj

Grand Popo, Lokossa, Abomey, Ketou