Esperanto en Afriko

AMO 7 en Togolando

Kunvenis en Lomeo, Togolando, 29 lertaj esperantistoj el 4 landoj : Ebura Bordo, Nigherlando, Benino kaj Togolando. Pluraj montris grandan ghojon revidi konatulojn.

 

Malfermis la unuan kunsidon Didier Apelete AGBOLO, estro de la nacia Komitato  de Unio Togolanda por Esperanto (UTE) kaj preleganto de AMO 7. Poste parolis Adjévi ADJE, kunordiganto de Afrika Komisiono de UEA, eks-prezidanto de UTE kaj chefa organizanto de AMO 7. Alvenis Kokou Marcus ATTAGLO, prezidanto de UTE kaj li bonvenigis ankau la partoprenantojn.

Partorpenantoj lautlegis salutmesaghojn de Stefan MACGILl, vic-prezidanto de UEA kaj respondeculo pri la programo AMO, de LEE Jungkee, estrarano de UEA pri Afriko, de Renato CORSETTI, eks-prezidanto de UEA kaj konsilanto de Afrika Komisiono, de Jean CODJO, vic-kunordiganto de Afrika Komisiono de UEA.

 

Aperis 8 jhurnalistoj el 4 amaskomunikiloj dum la solena malfermo. Ili abunde fotis kaj intervjuis la organizantojn kaj prelegantojn.

 

Matene Mireille Grosjean prezentis per multaj fotoj Unuighintajn Naciojn. Poste la partoprenantoj ricevis taskon solvendan en grupoj : kiel prepari sin al kunveno kun jhurnalisto au alia gravulo.

 

Posttagmeze Didier Apelete Agbolo, profesia retmastro, gvidis la partoprenantojn en konstruon de retejo. 8 komputiloj estis je dispono, same projekciilo kaj ekrano ; konsekvence chiuj povis en etaj grupoj sekvi la malkovron de la programo « web page maker ». Tuj la junuloj improvizis kreante amuzajn paghojn per tiu tre simpla ilo.

 

Sciendas, ke la preparo de Mireille Grosjean por tiu seminario interesis la gvidantojn de la Popola Afrika Alternejo de Ghenevo, kie shi estis en novembro 2014 dungita por doni tiun lertigadon. Do nia Esperanto-movado helpas al publika instanco.

 

Pliaj fotoj videblas che http://mirejo3.blogspot.ca/ 

 

Kongresa rezolucio (Kvina Afrika Kongreso en Benino)

De la 29-a de decembro 2013 ĝis la 04-a de januaro 2014, kunvenante en kulturdomo JoCa en la benina urbo Kotonuo, la 32 partoprenantoj de la kvina Afrika Kongreso de Esperanto el 11 landoj volas komuniki al la tutmonda esperantistaro jenon:

Nia Kongreso okazas deksep jarojn post la kvara Afrika Kongreso en Tanzanio. Ĝi povas okazi pro la granda subteno de UEA, de Institucio Hodler kaj de multaj esperantistoj el ĉiuj mondopartoj kaj ni volas elkore danki al ili.

Nia kongreso estas la unua evento en la jubilia jaro “Montevideo 60“ (1954-2014) kiu celebras la 60-an jarrevenon de la Unesco rezolucio,  kaj devas esti konsiderata tiel.

Ne indas esplori pri la kaŭzoj de la personaj konfliktoj en la movado, akuzi antaŭajn gvidantojn, sed ĉiuj devas rigardi antaŭen kaj agadi.

Havi klubojn en liceoj kaj universitatoj estas bone. Sed al tiu celgrupo oni povas aldoni aliajn sociajn tavolojn, kiuj kapablas finance subteni la movadon kaj partopreni Esperanto-kursojn, kongresojn kaj kunvenojn.

La deziro organizi internaciajn renkontiĝojn por perfektiĝi lingve kaj spertiĝi movade ekzistas arde en Afriko. Ni anoncas nun nian pretecon labori por la okazigo en Afriko en la jaro 2016 ekzemple de IJK, UK kaj/aŭ ILEI-konferenco.

Necesas regula okazigo de la Afrika Kongreso, dum kiu renoviĝos aŭ konfirmiĝos la konsisto de la Afrika Komisiono de UEA. Tiu kongreso okazu ĉiun trian jaron.

Afrika Oficejo (AO) efikas kiel montrofenestro de Esperanto en Afriko ; pro tio urĝas modernigi ĝin, por ke ĝi povu kompetente, digne kaj akurate efektivigi la bezonojn de Afrikanoj kaj ĝi (AO) plenumu la decidojn kaj planojn de la Afrika Komisiono.

Afrikanoj klopodu aktive serĉi novajn eblojn por pruvi la utilon de Esperanto en la ĉiutagaj vivagadoj kaj entuziasmigu la rilatojn inter ili reciproke, kaj kun aliaj.

Afriko estas granda kontinento ; pro tio necesas dividi ĝin laŭ geopolitika organiza modelo por ebligi la migradon de Esperanto-renkontiĝoj. Esence temas pri Okcidenta, Suda, Orienta kaj Centra Afriko. Ĉiu regiono estu reprezentata kiel eble plej ekvilibre en la Afrika Komisiono.

Landaj asocioj kaj kluboj afrikaj strebu al memstareco.

Seminario por aktivula maturigo (SPAMO) estas dezirata kaj ĝi povos okazi en iu afrika lando, kie ekzistas forta movado.

JoCa, Kotonuo, la kvaran de januaro 2014 La Kongresanaro